Investerare

Här hittar du mer information för dig som är aktieägare eller långivare till Sju Strömmar

Aktie teckning: Bolaget gjorde en nyemission 23-05-08–11 som blev en stor framgång. De aktier som kunde tecknas blev övertecknade med 58%. Alla som tecknade sig fick tilldelning om än lägre än de önskade beloppen. Nu har bolaget ett aktiekapital om 3 000 000 kr så en väldigt solid grund att stå på.

23-05-17 genomfördes köpet av alla aktier i Mojner Fastighetsförvaltning AB som Sju Strömmar AB nu är ensam ägare till. Mojner Fastighetsförvaltning AB äger fastigheten Gotland Boge Mojner 1:70.

Lån till Sju Strömmar AB: Privatpersoner och företag har lånat Sju Strömmar AB 1 250 000 kr över 5 år till 5% ränta under samma teckningstid som aktierna ovan. Här har Slite Utveckling AB (svb) gått in som borgenär för att ge trygghet för lånet. Styrelsen har beslutat att behålla det erbjudandet öppet också gående framåt ifall någon vill låna företaget pengar. Detta finns att läsa i prospektet och det enda som ändrats jmf med beskrivningen är att erbjudandet fortfarande är öppet. Det vi inte lånar in denna vägen kommer företaget att låna från Sparbanken Gotland som gett oss ett positivt kreditbeslut.

Här är materialet som du kan ta del av för att bilda dig en uppfattning om projektet.

Presentation av projektet

Prospekt som beskriver erbjudandet om att teckna aktier eller låna ut pengar till projektet. Här hittar du blanketten för själva tecknandet.

Projektbeskrivning som beskriver hur vi vill planerar omvandla fastigheten till en företagspark med ett lägenhetshotell. Här beskrivs även det grundläggande marknadsbehovet, upplägg, hyresnivåer samt mer detaljerade ombyggnadsnivåer, risker etc

Fakta om fastigheten Boge Mojner 1:70 som utgör basen i hela projektet

Protokollet från fastighetsbesiktningen

Ekonomisk kalkyl för de första fyra åren

Sju Strömmars föreslagna bolagsordning som beslutas vid, och registreras efter första bolagsstämman

Detta är det föreslagna aktieägaravtalet som reglerar aktieägarnas inbördes regler. Där dokumenteras utdelningspolicy, hur transparens uppnås, hur styrelsen tillsätts etc

Bolagsstruktur för koncernen inkl Moderbolaget Slite Utveckling AB, driftsbolaget Sju Strömmar AB och dotterbolaget Mojner Fastighetsförvaltning AB som innehåller själva fastigheten när den köps in.

En skrivbordsundersökning har också gjort kring risken för miljögifter på fastigheten. Det har ej gjorts några provtagningar.

Om du behöver mer information så slå en signal till Peter Patomella på 0700-969617 eller skicka ett email till peter@sjustrommar.nu